Dodatne informacije o udomiteljstvu

VRSTE UDOMITELJSTVA

  Vrste udomiteljstva prema statusu udomitelja:
 • Srodničko udomiteljstvo
 • Ne srodničko udomiteljstvo

Srodničko udomiteljstvo:
Srodničko udomiteljstvo je udomiteljstvo koje obavljaju udomitelj i članovi udomiteljske obitelji, koji su u krvnom i/ili tazbinskom srodstvu s korisnikom (baka, djed, stric, teta, ujak, braća/polubraća i unuci te njihovi bračni / izvanbračni partneri), kada je takav oblik skrbi u njegovom najboljem interesu.

Ne srodničko udomiteljstvo:
Ne srodničko udomiteljstvo je udomiteljstvo koje obavljaju udomitelj i članovi udomiteljske obitelji koji nisu u krvnom ili tazbinskom srodstvu s korisnikom, a može biti tradicionalno, specijalizirano, hitno i povremeno.

  Vrste udomiteljstva prema potrebama smještenih korisnika:
 • Tradicionalno udomiteljstvo
 • Specijalizirano udomiteljstvo
 • Hitno udomiteljstvo
 • Povremeno udomiteljstvo

Tradicionalno udomiteljstvo:
Tradicionalno udomiteljstvo je udomiteljstvo kojim se pružaju usluge skrbi:
A) djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi bez odgovarajuće roditeljske skrbi čiji razvoj ne odstupa značajnije od razvoja i odrastanja djeteta iste životne dobi; B) odrasloj osobi za zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba povezanih uz njegovu životnu dob ili zdravstveno stanje; C) maloljetnoj trudnici, trudnici s jednim ili više djece do 7. godine života; D) maloljetnoj majci s djetetom ili maloljetnim roditeljima s djetetom ako se na taj način osnažuje njihovo roditeljstvo i ako nemaju obiteljsku potporu.

Specijalizirano udomiteljstvo:
Specijalizirano udomiteljstvo je udomiteljstvo kojim se korisniku pružaju specijalizirane usluge skrbi, zadovoljavanjem njegovih osnovnih i dodatnih životnih potreba, povezanih uz njegov psihofizički razvoj i razinu funkcioniranja koji značajnije odstupaju od razvoja i odrastanja djeteta iste životne dobi, ili uz veće probleme u ponašanju, teže zdravstveno stanje ili invaliditet, a korisniku potrebnu skrb pruža specijalizirani udomitelj koji ima posebna znanja i vještine, te članovi njegove obitelji.
Specijalizirani udomitelj pruža usluge skrbi korisnicima:
A) djeci i mladeži s problemima u ponašanju koji su učestali, trajni i jačeg intenziteta;
B) grubo zanemarivanoj i zlostavljanoj djeci;
C) djeci s težim ili višestrukim teškoćama u razvoju;
D) HIV pozitivnoj djeci i mladeži te roditeljima s djetetom za koje je procijenjeno da je njihov zajednički smještaj u specijaliziranu udomiteljsku obitelj u njihovom najboljem interesu;
E) osobama s invaliditetom;
F) HIV pozitivnim osobama;
G) osobama s problemima ovisnosti.

Hitno udomiteljstvo:
Hitno udomiteljstvo je udomiteljstvo kojim se korisniku radi njegove sigurnosti, zaštite ili drugih životnih interesa mora zbog neke krizne situacije hitno osigurati privremeni smještaj u udomiteljsku obitelj.
A) DJECA - kada je dijete napušteno od roditelja, kada ga roditelji grubo zanemaruju ili zlostavljaju, kada su roditelji spriječeni brinuti o djetetu zbog teške bolesti ili smrti i druge takve situacije kada ga je potrebno hitno zbrinuti.
B) ODRASLI - kada je odraslu osobu potrebno hitno zbrinuti jer je starija, nemoćna, napuštena, a ovisna o pomoći i njezi druge osobe, ili je zbog elementarne nepogode ostala bez vlastitog doma, ako je žrtva nasilja, u slučaju kada umre roditelj koji je skrbio o osobi s invaliditetom, a nema o njoj tko skrbiti, ili je na drugi način životni interes odrasle osobe ugrožen.
Hitno udomiteljstvo može trajati najdulje mjesec dana.

Povremeno udomiteljstvo:
Povremeno udomiteljstvo je udomiteljstvo kojim se djeci i odraslim osobama pružaju usluge skrbi na privremenom smještaju i to u slučajevima:
A) DJECA - tijekom pripreme za stalni smještaj u tu udomiteljsku obitelj; koje je nа duljem smještаju u domu socijalne skrbi, radi njegove prilagodbe na obiteljski način životа i/ili pripreme zа sаmostаlаn život; zа dijete s rаzvojnim ili zdrаvstvenim teškoćаmа koji žive u vlastitoj ili udomiteljskoj obitelji, pa se upućuju na smještaj u drugu udomiteljsku obitelj nа kraće vrijeme (vikend, praznike) radi predаhа i očuvаnjа kаpаcitetа.
B) ODRASLI – za odraslu osobu koja je nа duljem smještаju u domu socijalne skrbi, radi njihove prilagodbe na obiteljski način životа i/ili pripreme zа sаmostаlаn život; za odraslu osobu s invaliditetom, koji žive u vlastitoj ili udomiteljskoj obitelji, pa se upućuju na smještaj u drugu udomiteljsku obitelj nа kraće vrijeme (vikend, praznike) radi predаhа i očuvаnjа kаpаcitetа vlastite ili udomiteljske obitelji i sprječavanja nepovoljnih situаcijа koje bi mogle privremeno ugroziti funkcioniranje obitelji .
Povremeno udomiteljstvo, osim u iznimnim situacijama, može trajati najdulje do tri mjeseca u neprekidnom trajanju.

Uvjeti koje moraju ispunjavati udomitelji i udomiteljska obitelj

  Osoba koja želi obavljati udomiteljstvo mora:
 • biti hrvatski državljanin;
 • biti punoljetna;
 • imati prebivalište u Republici Hrvatskoj;
 • imati poslovnu sposobnost;
 • imati zdravstvenu sposobnost;
 • imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom izabranog doktora opće/obiteljske medicine;
 • imati završeno najmanje osnovnoškolsko obrazovanje;
 • imati sposobnosti za potrebnu skrb o korisnicima, njihovu zaštitu, čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba, prema stručnoj procjeni tima za udomiteljstvo;
 • imati propisane stambene i materijalne uvjete za obavljanje udomiteljstva.

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva ne može podnijeti osoba starija od 60 godina, osim kod srodničkog udomiteljstva.
Udomitelju koji je navršio 65 godina ne može se odobriti smještaj novih korisnika, osim kod srodničkog udomiteljstva.
Udomitelj ili članovi udomiteljske obitelji, osim srodničkog udomitelja i članova njegove obitelji, moraju ostvarivati vlastita sredstva za uzdržavanje.

Dobna razlika između udomitelja i udomljenog djeteta

Dobna razlika između udomitelja i udomljenog djeteta ne smije biti manja od 20 godina, te ne može biti veća od 50 godina, osim kod srodničkog udomiteljstva, gdje navedena razlika može biti veća ili manja, ako je to u interesu djeteta.

Broj smještenih korisnik

A) DJECA - U udomiteljskoj obitelji može biti smješteno najviše troje djece. Iznimno, u udomiteljskoj obitelji može biti smješteno i više od troje djece ako se radi o braći i sestrama, majci s malim djetetom ili korisnicima hitnog i povremenog udomiteljstva.
Ukoliko je udomitelj samac, može skrbiti o najviše dvoje djece, odnosno o jednom djetetu s težim tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim, komunikacijskim ili višestrukim teškoćama u razvoju.

B) ODRASLI - U udomiteljskoj obitelji mogu biti smještena najviše četiri odrasla korisnika. Iznimno, u udomiteljskoj obitelji može biti smješteno i više od četiri odrasla korisnika ako se radi o odraslom korisniku hitnog ili povremenog udomiteljstva.
Ukoliko udomitelj živi sam, može imati na smještaju najviše dva odrasla korisnika, odnosno samo jednog odraslog korisnika s težim invaliditetom.

Naknada za usluge smještaja i udomiteljska naknada

Udomitelj za svakog smještenog korisnika mjesečno dobiva naknadu za usluge smještaja, koja je predviđena za zadovoljavanje svih potreba udomljenog korisnika (hrana, odjeća, obuća i dr.).
Uz to, udomitelj dobiva i udomiteljsku naknadu, čija visina ovisi o broju i vrsti smještenih korisnika.
Udomitelj koji obavlja srodničko udomiteljstvo nema pravo na udomiteljsku naknadu.

Kontakt info

  Centar za socijalnu skrb Sinj
 • Žankova glavica 2
 • 21230 Sinj
 • OIB: 07505873008
  KONTAKT:
 • 021/821-446 - centrala
 • 021/660-241 - računovodstvo
 • 021/660-240 - telefax
 • 098/994-3400 - dežurni mobitel
  RADNO VRIJEME:
 • Ponedjeljak-Petak od 07.00 do 15.00 sati
 • Stanka za odmor: od 10.00 do 10.30 sati
  PRIJEM STRANAKA:
 • Ponedjeljak, utorak i srijeda od 7,30 do 12.30 sati
 • Četvrtak od 7,30 do 13,30
 • Petkom ne radimo sa strankama
 • Rad na terenu: svaki radni dan