Preporuka VE o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju

Uvod

Odbor ministara, sukladno odredbama članka 15.b Statuta Vijeća Europe,

S obzirom na to da je cilj Vijeća Europe postizanje većeg jedinstva među članicama u svrhu očuvanja i promicanja ideala i načela koji su dio njihovog zajedničkog nasljeđa, što se postiže, među ostalim, promicanjem zajedničkih politika i standarda;

Iznova potvrđujući predanost država članica tome da svako dijete uživa puni opseg prava koja su sadržana u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta (UNCRC) i Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (ETS, br. 5) te pripadajućim protokolima, odnosno potvrđujući predanost tome da se sva navedena prava u cijelosti poštuju, štite i ostvaruju sukladno razvoju tehnologije;

Imajući u vidu obveze i dužnosti koje su preuzete na temelju drugih međunarodnih i europskih konvencija, npr. revidirane Europske socijalne povelje (ETS, br. 163), Konvencije za zaštitu pojedinaca pri automatskoj obradi osobnih podataka (ETS, br. 108), Konvencije o kibernetičkom kriminalu (ETS, br. 185) i pripadajućeg Dodatnog protokola o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobne naravi počinjenih pomoću računalnih sustava (ETS, br. 189), Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima (CETS, br. 197), Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja (CETS, br. 201), Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (CETS, br. 210), te imajući u vidu preporuke, rezolucije i deklaracije Odbora ministara i Parlamentarne skupštine Vijeća Europe koje se tiču ovog područja;

Prepoznajući da je digitalno okruženje složeno i podložno brzoj promjeni te da na mnoge načine mijenja živote djece, što rezultira mogućnostima, ali i rizicima koji se tiču njihove dobrobiti i ostvarivanja njihovih ljudskih prava;

Uviđajući da su informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) važan alat koji u životima djece pridonosi obrazovanju, socijalizaciji, izražavanju i inkluzivnosti, no da njihova upotreba istovremeno može proizvesti rizike, uključujući nasilje, iskorištavanje i zlostavljanje;

Imajući na umu Strategiju Vijeća Europe za prava djeteta (2016.-2021.), u kojoj su prava djeteta u digitalnom okruženju prepoznata kao jedno od prioritetnih područja, te Strategiju Vijeća Europe za upravljanje internetom (2016.-2019.), prema kojoj bi internet trebao biti okruženje sigurno, zaštićeno, otvoreno i poticajno okruženje za sve, uključujući djecu, te u kojem nema diskriminacije;

Prepoznajući da djeca imaju pravo na podršku i usmjeravanje pri upoznavanju i upotrebi digitalnog okruženja, pri čemu se moraju poštivati prava i dostojanstvo djece i ostalih;

S odlučnom namjerom da na učinkovit način pridonese osiguranju razvoja konzistentnih politika, uz sudjelovanje djece, koje uzimaju u obzir međuovisnost mogućnosti i rizika u digitalnom okruženju, kao i potrebu jamčenja da su na snazi prikladne mjere za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece;

Naglašavajući da države snose primarnu odgovornost za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece, odnosno iznova potvrđujući prava, uloge i odgovornosti roditelja ili skrbnika za pružanje, na način koji odgovara najboljem interesu i razvoju sposobnosti djeteta, odgovarajućeg vođenja i usmjeravanja kako bi djeca mogla ostvarivati svoja prava;

Prepoznajući također da poslovni subjekti imaju odgovornost poštivati ljudska prava, uključujući prava djeteta, na način kao što je potvrđeno u Preporuci CM/Rec(2016)3 Odbora ministara državama članicama o ljudskim pravima i poslovanju, Općem komentaru br. 16 (2013.) Odbora Ujedinjenih naroda za prava djeteta o obvezama država u svezi s utjecajem poslovnog sektora na prava djeteta, Smjernicama Ujedinjenih naroda o poslovnom sektoru i ljudskim pravima (2011.), Smjernicama Vijeća Europe za suradnju između izvršnih pravosudnih tijela i pružatelja internetskih usluga u području suzbijanja kibernetičkog kriminala (Vijeće Europe i EuroISPA) (2008.), Smjernicama o ljudskim pravima za pružatelje usluga internetskih igara (Vijeće Europe i ISFE) (2008.) i Načelima o pravima djeteta i poslovanju (2012.) koja su osmislili UNICEF, Globalni sporazum UN-a i nevladina organizacija „Save the Children“;

Svjesni da politike u ovom području zahtijevaju kombinaciju javnih i privatnih, zakonskih i dobrovoljnih mjera, te da svi relevantni javni i privatni dionici dijele odgovornost za zaštitu prava djeteta u digitalnom okruženju, pri čemu je neophodna koordinacija njihovih djelovanja;

Uzimajući u obzir poglede i stavove djece s kojom su provedene konzultacije u državama članicama Vijeća Europe;

Prepoznajući potrebu za razvojem smjernica za pomoć državama članicama i drugim relevantnim dionicima u njihovim nastojanjima da usvoje sveobuhvatni strateški pristup za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju, koji bi bio ukorijenjen u standardima koje su utvrdili UN-ova Konvencija o pravima djeteta i Vijeće Europe i potkrijepljen značajnim sudjelovanjem djece;

  Vladama država članica preporučuje da:
 • 1. provedu reviziju svog zakonodavstva, politika i prakse kako bi osigurale da su u skladu s preporukama, načelima i dodatnim smjernicama navedenim u prilogu ovoj preporuci, odnosno kako bi promicale njihovu implementaciju u svim relevantnim područjima i procijenile, u redovnim intervalima i uz sudjelovanje relevantnih dionika, učinkovitost poduzetih mjera;
 • 2. osiguraju da se ova preporuka, uključujući smjernice iz priloga, prevede i u što većoj mjeri distribuira među nadležnim tijelima i dionicima, uključujući parlamente, specijalizirane javne agencije i organizacije civilnog društva, ali i među djecom, na način koji je djeci razumljiv i koristeći pristupačna sredstva, načine i formate komunikacije;
 • 3. od poslovnih subjekata zatraže ispunjavanje njihovih obveza u pogledu zaštite prava djeteta u digitalnom okruženju i poduzimanje provedbenih mjera, odnosno da ih potaknu na suradnju s relevantnim državnim dionicima, organizacijama civilnog društva i djecom, uzimajući pritom u obzir relevantne međunarodne i europske standarde i smjernice;
 • 4. surađuju s Vijećem Europe tako što će izraditi, provesti i nadzirati strategije i programe koji poštuju, štite i ostvaruju prava djeteta u digitalnom okruženju, te da na redovnoj bazi međusobno dijele primjere strategija, akcijskih planova, zakona i dobrih praksi koji se tiču provedbe ove preporuke;
 • 5. najmanje svakih pet godina ili po potrebi i češće unutar Odbora ministara razmotre, uz sudjelovanje relevantnih dionika, provedbu ove preporuke i smjernica iz priloga.

Kontakt info

  Centar za socijalnu skrb Sinj
 • Žankova glavica 2
 • 21230 Sinj
 • OIB: 07505873008
  KONTAKT:
 • 021/821-446 - centrala
 • 021/660-241 - računovodstvo
 • 021/660-240 - telefax
 • 098/994-3400 - dežurni mobitel
  RADNO VRIJEME:
 • Ponedjeljak-Petak od 07.00 do 15.00 sati
 • Stanka za odmor: od 10.00 do 10.30 sati
  PRIJEM STRANAKA:
 • Ponedjeljak, utorak i srijeda od 7,30 do 12.30 sati
 • Četvrtak od 7,30 do 13,30
 • Petkom ne radimo sa strankama
 • Rad na terenu: svaki radni dan